Výuka na KAR 3. LF UK

Výuka nelékařských zdravotnických pracovníků

Výuka nelékařských zdravotnických pracovníků

Výuka nelékařských zdravotnických pracovníků. Intenzívní péče i anesteziologie je týmová práce, proto se na naší fakultě věnujeme i výchově nelékařských zdravotnických pracovníků. Podílíme se na:

  • bakalářském studiu Všeobecná sestra (koordinovaném Ústavem ošetřovatelství)
  • navazujícím magisterském oboru Intenzívní péče

Cílem studia je připravit absolventa nebo absolventku k práci samostatné, vedoucí nebo školící sestry ve všech stupních intenzívní a resuscitační péče a v oboru anesteziologie.

Absolvent(ka) by měla ovládnout technické i netechnické dovednosti potřebné k práci denní péči o kriticky nemocné, včetně ovládání přístrojové techniky, intervenčních výkonů nebo asistence u nich a získat jistotu v krizových situacích a porozumět roli sestry v multidisciplinárním týmu. 

Teoretická část výuky má za cíl seznámit studující se základy biomedicínských oborů do hloubky dostatečné k tomu, aby následná výuka vedla k porozumění principům léčebných metod spíše než k jejich mechanistickému ovládnutí.

Absolvent(ka) by se měl(a) naučit profesionálně komunikovat, kontrolovat dynamiku týmu a podílet se na formulování léčebných plánů včetně rozhodování na konci života.

Zásadní důraz je kladen na praktickou použitelnost a aplikovatelnost získaných znalostí a dovedností – modulární struktura studia vede k postupnému získávání konkrétních a u lůžka kriticky nemocného použitelných kompetencí studenta nebo studentky.

X