Výuka na KAR 3. LF UK

Výuka nelékařských zdravotnických pracovníků

Výuka nelékařských zdravotnických pracovníků

U nás na Klinice anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady víme, že intenzivní péče a anesteziologie nejsou jen otázkou lékařů, důležité jsou v dobře fungujícím týmu také sestry s adekvátním vzděláním. Proto se podílíme na výuce bakalářského programu Všeobecné ošetřovatelství (koordinovaném Ústavem ošetřovatelství) a navazujícího magisterského studijního programu Intenzivní péče.

Navazující magisterský studijní program Intenzivní péče

Cílem studia je připravit absolventa na práci v každodenní péči o kriticky nemocné, včetně ovládání přístrojové techniky, intervenčních výkonů nebo asistence u nich a získat tolik potřebnou jistotu v krizových situacích. Zásadní důraz je kladen na praktickou použitelnost a aplikovatelnost získaných znalostí a dovedností.

Proč studovat u nás?

Teoretická část výuky se skládá z odborných předmětů a modulů (např. KPR, transport kriticky nemocného, dialýza, ventilační nebo anesteziologický modul), které na sebe navazují a má za cíl seznámit studující se základy biomedicínských oborů do té míry, aby následná výuka vedla k porozumění principům léčebných metod spíše než k jejich mechanistickému ovládnutí.

Praktické dovednosti jsou získávány v simulační místnosti, na odborných stážích a přímo u lůžek nemocných, vždy pod vedením profesionálů daných oborů. Na výuce studentů se podílejí přední lékařští i nelékařští zdravotničtí pracovníci z různých klinik.

   

Náročnost studia

Jedná se o prezenční dvouleté studium, které je v prvním roce zaměřené především na získávání teoretických znalostí a základních klinických dovedností. Každý semestr prvního ročníku je uzavřen teoreticko-praktickou zkouškou, tzv. OSCE.

                                                         

Ve druhém roce pak ve větší míře na osvojení praktických dovedností a kompetencí na oborových jednotkách intenzivní péče, operačních sálech nebo resuscitačních odděleních.

Výuka probíhá formou prezenční výuky (minimálně 2 dny v týdnu), e-learningu, odborných stáží, simulací a praktické výuky v Praze a v Liberci. 

Uplatnění absolventů

Absolvent tohoto studijního oboru se stává všeobecnou sestrou pro intenzivní péči. Stává se plnohodnotným členem týmu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na anesteziologicko – resuscitačních odděleních, na jednotkách intenzivní péče, na akutních příjmech a podobně.

Absolvent je připraven k výkonu povolání samostatné, vedoucí nebo školící sestry intenzivní péče na pracovištích poskytující všechny typy specializované anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče.

Absolvent ovládá technické i netechnické dovednosti potřebné k práci denní péči o kriticky nemocné na specializovaných odděleních. Kromě praktických dovedností u lůžka pacienta se naučí profesionálně komunikovat, kontrolovat dynamiku týmu a podílet se na formulování léčebných plánů včetně rozhodování na konci života.

Bližší informace o přijímacím řízení

X