Výuka na KAR 3. LF UK

Pregraduální výuka – medici

Na naší klinice věříme na vzdělávání, výuku si užíváme. Snažíme se, aby čas studentky nebo studenta na naší klinice byl stráven efektivně, tzn. by každá výuková jednotka měla jasně a předem stanoveno, co je jejím cílem (tzv. learning objectives).

Vyšší výukové celky mají za cíl, aby studující získali určitou kompetenci (např. napojení pacienta na dialýzu nebo provedení správného postupu u pacienta s náhle vzniklým nevysvětleným bezvědomím). Zisk těchto kompetencí je ověřován formou objektivního a reproducibilního zkoušení (testování nebo zkoučení typu OSCE objective-structured clinical examination).

 Usilujeme o to, aby forma výuky byla optimální vzhledem k obsahu a prosazujeme formáty s maximálním zapojením studujících, jako je výuky zážitková, výuka na simulátoru nebo výuka manuálních dovedností („tzv. hands-on“).

Tam, kde je to vhodné, využíváme e-learningu, gamifikace, jinde se ale nevyhýbáme frontální výuce doslova s křídou a tabulí – pro obtížněji pochopitelné koncepty (např. acidobazická rovnováha) se nám to osvědčilo nejlépe. 

Zážitkový kurz první pomoci Dobronice 2017

Simulační workshop BBraun

 Samozřejmostí je snaha o maximální expozici reálné praxi na operačních sálech nebo resuscitačních odděleních.  Jsme první lékařskou fakultou v ČR, která v akutních oborech začala vyučovat i tzv. netechnické dovednosti, jako je práce s lidským faktorem v krizové situaci, chybovostí,  dynamikou týmu. Detaily jednotlivých vyučovaných předmětů najdete v SIS zde , základní přehled o námi vyučovaných předmětech je níže.

Incoming ERASMUS students are most welcome in our department. In order to ensure quality, we limit the number of incoming students to 4 at any given time and places are booked on first-comes-first-serves basis. Please contact our Erasmus coordinator Martin Kolář (martin.kolar.78@gmail.com) of Fac Med 3 International Dept. for more info.

Praxe a předměty absolvované v zahraničí v rámci předmětu Erasmus jsou uznávány v maximální možné míře dle vnitřních směrnic 3. LF UK včetně zkoušek. K posouzení podpobnosti sylabu a priori prosíme kontaktujte před odjezdem garanta předmětu.

Pregraduální výuka – medici

První pomoc

poskytne studentům znalosti a dovednosti nezbytné k přednemocničnímu zvládnutí život a zdraví ohrožujících situací. Z technických dovedností je kladen důraz na dokonalé ovládnutí techniky kardiopulmonální resuscitace. Dále se studenti naučí základům zvládání stresu, týmové spolupráce včetně zapojení přihlížejících, komunikaci v krizových situacích a ostatním základům CRM (crisi resource managementu), pro povolání lékaře tak důležitým. Předmět sestává ze samostudia předepsané teorie ověřené formou testu, 2 přednášek, 3 praktik zaměřených na techniku resuscitace – většinu praktických znalostí student nabude na zážitkovém kurzu v jihočeských Dobronicích, kde se první pomoc učí na realisticky připravených modelových situacích. Garantem předmětu je M. Kolář

MUDr. Martin Kolář

Ortopedie-traumatologie-anesteziologie (4. ročník)

Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Předmět je zaměřen na prezentaci možností diagnostiky a léčby pacientů s onemocněním pohybového aparátu a po úrazech včetně polytraumat a poranění lebky, hrudníku a břicha. V rámci našeho oboru je anesteziologická problematika vyučována formou přednášky a 5 frontálních seminářů a 2 praktik, kdy se studenti se podívají na operační sály a příjmové místo traumacentra. Od roku 2020-2021 se připravuje významná reforma tohoto předmětu. Garantem je J. Málek

Neodkladné stavy (5. ročník)

 V jakémkoli klinickém oboru může dojít k nenadálému zhoršení zdravotního stavu pacienta (situace typu „Ježišmarjá, paní doktorko, honem“), a kterýkoliv lékař musí být vybaven znalostmi a schopnostmi v takovou situaci zvládnout. Jsou k tomu potřeba některé základní znalosti (zejm. fyziologie), technické manuální dovednosti (např. zprůchodnění dýchacích cest, zajištění žilního vstupu) a netechnické dovednosti (např. komunikace v krizové situaci).  Zde vám chceme zejména ukázat, jak krásná a mocná je intenzívní péče, ale i jaká má rizika (dyskomfort, újma na důstojnosti, fenomén „high-tech death“) a alternativy. To proto, abyste mohli se svými pacienty kvalifikovaně hovořit o jejich přáních, obavách a plánovat s nimi péči. Zkouška z předmětu probíhá ve formátu OSCE, termíny jsou určeny s konečnou platností před začátkem školního roku. Organizačně  předmět zajišťuje A. Le Roy. 

FAQ: Čelíme často žádostem o absolvování předmětu s jiným kruhem. Žádosti automaticky vyhovujeme, pokud si domluvíte 1:1 výměnu. Pokud to není možné, povolujeme výměny do maximální nerovnováhy 5 lidí v rámci jednoho kruhu -na principu „Kdo dív přijde, ten dřív mele“. Prosíme kontaktujte karsec@fnkv.cz 

Doc. MUDr. František Duška, PhD

MUDr. Anne Le Roy

Chirurgie – část anesteziologie (6. ročník)

MUDr. Michal Stern, MBA

Jedná se o praxi studentu v rámci předstátnicové přípravy na obor Chirurgie. Garantem je M. Stern

Povinně volitelné kurzy

Pro vážné zájemce o náš obor nebo příbuzné akutní obory se snažíme nabízet možnost větší expozice formou povinně volitelných kurzů.

Jejich nabídka se průběžně mění, v současné době nabízíme následující:

Úvod do akutní medicíny 

 Kurz seznámí zájemce z řad nižších ročníku medicíny se základy, strukturou a spektrem akutní medicíny s důrazem na praktickou demonstraci a individuální přístup forma výuky: semináře, exkurze, stáže

MUDr. Jiří Karásek

Stáže na záchranné službě (Praha, Středočeský kraj, Karlovy Vary)

pro zájemce o urgentní medicínu jsou vypisovány formou různých volitelných předmětů

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA

MUDr. Katarína Veselá

Kurz maskování a simulační medicína

Kurz maskování a simulační medicína je přípravou (tzv. train-the-trainers) studentských lektorů pro zážitkovou výuku první pomoci.

MUDr. Martin Kolář

Advanced acid base course

Advanced acid base course je odpolední kurz acidobazické rovnováhy pro zájemce z řad mediků. Předmět je vyučován v angličtině. 

Doc. MUDr. František Duška, PhD

MUDr. Martin Krbec

MUDr. Michal Stern, MBA

Anesteziologický kroužek

Pro studenty 5. a 6. ročníků, kteří zvažují kariéru v oboru Anesteziologie a intenzívní medicína, nabízíme ochutnávku našeho oboru z první ruky.

Studentská vědecká aktivita

Vítáme zájem studentů i o spolupráci na našich projektech (viz Věda) i ty s vlastními nápady.

Témata vypisujeme ad hoc pro konkrétního studujícího, pokud jsme přesvědčeni o jeho nebo jejím nepředstíraném zájmu a ochotě věnovat projektu čas.

X