Historie kliniky

Historie

Moderní anesteziologická péče v pražské Vinohradské nemocnici je založena bezprostředně po 2. světové válce Dr. Susatem, který byl vanesteziologii vzdělán ve Velké Británii.  Počátkem padesátých let anesteziologickou problematiku přebírá MUDr. Bořivoj Dvořáček, kterýje v roce 1960 jmenován ústavním anesteziologem a později 1. primářem anesteziologického oddělení ve Vinohradské nemocnici.Anesteziologický provoz spadá organizačně pod chirurgickou kliniku až do r. 1963, kdy vzniklo samostatné anesteziologické oddělení.Od roku 1969 vedl oddělení Prof. MUDr. Jaroslav Počta, CSc. V tomto období byla anesteziologická problematika poprvé začleněna dopregraduální výuky lékařů na tehdejší Lékařské fakultě hygienické (LHF), dnešní 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1972 vznikloAnesteziologicko-resuscitační oddělení, v r. 1983 pak Klinika anesteziologie a resuscitace (KAR). V letech 1991 až 1995 vedl pracovištěMUDr. Jan Šturma, CSc., který následně působil na pozici primáře až do roku 2012. Or roku 1996 do r. 2016 vedl kliniku prof. MUDr. JanPachl, CSc.

doc. MUDr. Bořivoj Dvořáček, CSc. (1920 - 2014).

Nastoupil do Vinohradské nemocnice jako chirurg, ale prof. Polák ho v r. 1959 vyslal na anesteziologickou stáž do Kodaně na pracoviště Bjorna Ibsena, kde vznikala intenzívní péče. Po návratu se stal v r. 1960 ústavním anesteziologem a od r. 1963 vedoucím samostatného anesteziologického oddělení. Vypracoval koncepci anesteziologicko-resuscitačních oddělení a angažoval se při jejich emancipaci, prosadil vznik funkce anesteziologické sestry a výuku resuscitace na školách. V r. 1969 emigroval do Holandska a ze zahraničí pomáhal kolegům ve vlasti s obstaráváním odborné literatury. V  r. 2008 medaili C. Opitze a v r. 2014 po něm byla pojmenována cena za nejlepší práci z oblasti anesteziologie.

Prof. MUDr. Jaroslav Počta, CSc. (1923 - 2006)

Kariéru začínal v nemocnici v Kyjově a poté (1958 – 1969) na  anesteziologickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice. Od r. 1969 převzal po emigraci doc. Dvořáčka vedení ARO ve Vinohradské fakultní nemocnici. Pod jeho vedením se oddělení stalo v r. 1983 klinikou. Založil a začal vydávat časopis Anesteziologie a neodkladná péče, byl dlouholetým členem výboru a třikrát předsedou České společnosti anesteziologie a resuscitace, vyučoval v  IPVZ. Organizoval mezinárodní odborná setkání, získal celou řadu mezinárodních ocenění od odborných společností Polska, Německa i od České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně. Je po něm pojmenována cena za nejlepší článek v časopisu Anesteziologie a intenzivní
medicína.

MUDr. Jan Šturma, CSc. (*1946)

Žijící legenda a „pan primář“. Ve Vinohradské nemocnici už jako medik absolvoval všechny povinné praxe, začal zde pracovat na anesteziologickém oddělení od jara 1972. Zabýval se zejména problematickou anestezie a intenzívní péče o rozsáhlé popáleniny, postupně se stal uznávaným odborníkem v celé šíři oboru. V letech 1990 až 1995 zastával funkci přednosty a do r. 2012 primáře Kliniky anesteziologie a resuscitace (KAR) 3. LF UK a FNKV. Neúnavně prosazoval otevření lůžkového provozu, ke kterému došlo v r. 1998, byl dlouholetým prvním místopředsedou výboru
České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a několik let zastupoval Českou republiku v Evropské anesteziologické společnosti. Během svého
působení vychoval celou řadu odborníků pracujících v mnoha dalších nemocnicích.

Prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. (*1949)

Po promoci na lékařské fakultě v Brně začínal na ARO v Uherském Hradišti. Od r. 1977 byl na Klinice anesteziologie a resuscitace Fakulty dětského lékařství (nyní 2. LF UK) v motolské nemocnici, kde se zabýval především dětskou resuscitační péčí, kterou významně rozvíjel: od tehdy inovativního zavedení měření nitrolebního tlaku, přes rozvoj nekonvenčních technik ventilace po řešení problematiky Reyova syndromu. V letech 1989 – 1996 se stal v Motole přednostou a v letech 1990 – 1996 i vedoucím katedry Anesteziologie a resuscitace IPVZ. V této funkci významně přispěl k rozvoji nově vznikajícího oboru algeziologie. Od r. 1996 do r. 2016 byl přednostou KAR 3. LF UK a FNKV. Podařilo se mu v r. 1998 dokončit úsilí jeho předchůdců a otevřít resuscitační lůžka. Prof. Pachl byl členem redakční rady Lékařských Listů, členem výboru ČSARIM a výboru ASPNIC, je dlouholetým předsedou etické komise FNKV a organizátorem postgraduálních vzdělávacích akcí.

Administrace:
Login

© Petr Waldauf, KAR, FNKV 2019

X